Johdantoa kurssille

Tämä opas on tarkoitettu avuksi henkilöille, jotka työnsä puolesta saavat tehtäväkseen ohjata Elämäniloa-kurssin™. Oppaassa Elämäniloa-kurssimalli™ on saatettu selkeään ja käytännölliseen muotoon avuksi ohjaajalle kurssin läpi viemisessä.

Elämäniloa-kurssimalli™ on kehitetty Oulun seudun omaishoitajat ry:n hallinnoimassa Vertaisvoima-projektissa vuosina 2007-2011 tukemaan omaishoitajia, joiden läheinen hoidettava on kuollut. Kurssimallin kehittämisessä on hyödynnetty Omaishoitajat -Liiton materiaaleja Oma elämä – omaishoitajan elämä, Omalle polulle, Katse huomiseen ja Voimapuun versoja. Kurssi sisältää myös Oulun kriisikeskuksen materiaalia surusta ja luopumisesta sekä KM Marja Puirava-Hanhelan luennon Hyvinvointia, iloa ja onnellisuutta. Elämäniloa-kurssi™ pyrkii vastaamaan omaishoitotilanteen päättäneiden sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tarpeisiin ja parantamaan heidän sosiaalista toimintakykyään ja elämisen taitojaan. Tällä tarkoitetaan henkilön kykyä selviytyä erilaisista sosiaalisista tilanteista ja toimia erilaisten yhteisöjen jäsenenä. Omaishoitajien suuri ryhmä on vaarassa syrjäytyä normaalista elämänmenosta. Kun raskas hoitotilanne päättyy läheisen kuoleman johdosta, omaishoitaja jää ikään kuin tyhjän päälle. Omaishoitajan ihmissuhdeverkosto harvenee vuosien kuluessa, kun kotoa on niin vaikea lähteä. Elämäniloa-kurssi™ auttaa entistä omaishoitajaa takaisin elämään ja toimii eräänlaisena elämänhallinnan tukijana ja syrjäytymisen ehkäisijänä.

Kurssin sisältö on suunnitelmallista ja monipuolista toimintaa, jonka yleistavoitteena on auttaa osallistuvia henkilöitä lisäämään ja ylläpitämään elämänhallintaansa. Sisältöön kuuluu yksilön voimavaroja, toimintakykyisyyttä ja hallinnan tunnetta lisääviä sekä toimintamahdollisuuksia parantavia sisältöjä. Omaishoitajat kokevat usein, että omaishoitajatilanteen päätyttyä heille jää vain tyhjät kädet, eikä heillä enää ole edes oikeutta osallistua esimerkiksi omaishoitajayhdistyksen toimintaan. Kurssi mahdollistaa voimaantumisen ja sen vaikutukset näkyvät entisten omaishoitajien parantuneena sosiaalisena toimintakykynä. Monet kurssilaisista ovatkin rohkaistuneet lähtemään mukaan vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia esitellään kurssin lopussa, mutta jo hakukaavakkeessa kysytään kiinnostusta vapaaehtoistoimintaan. Sen ei pidä kuitenkaan olla kriteerinä kurssille pääsemiseen. Kokemus on osoittanut, että mieli voi muuttua kurssin aikana. Mahdollisuus toimia yhdessä muiden kurssilaisten kanssa jatkossakin on innostanut monia vapaaehtoistoimintaan.

Elämäniloa-kurssi™ on kolmen kuukauden mittainen kokonaisuus, joka koostuu aloitustapaamisesta, kolmesta 2-3 päivän mittaisesta intensiivijaksosta, jotka toteutetaan kuukauden välein sekä lopputapaamisesta.

Kurssilaisten antamat palautteet ovat olleet kauttaaltaan hyviä. He kertoivat, kuinka he saivat vinkkejä itsensä hoitamiseen ja ymmärtämystä surutyön tekemisen merkityksestä sekä vaikeiden asioiden käsittelemisen tärkeydestä. Palaute osoitti myös, että kurssilaisten mieliala oli parantunut, he arvostivat itseään ja omaa hyvinvointiaan sekä nauttivat elämästä enemmän kurssin jälkeen kuin ennen kurssia. He kokivat myös saaneensa uusia ystäviä.