Kurssin teoreettinen tausta ja keskeiset sisällöt

Elämäniloa -kurssien keskeisinä teemoina ovat voimaantuminen ja vertaistuki. Vertaistuen keskeisin merkitys on kokemus siitä, että ei ole yksin elämäntilanteessaan. Vertaistuen arvo on sen vapaaehtoisuudessa ja vastavuoroisuudessa. Se on parhaimmillaan kokemusten vaihtoa sekä tukemista samassa elämäntilanteessa olevien kesken. Voimaantumisprosessi puolestaan lähtee liikkeelle ihmisestä itsestään, voimaa ei voi antaa toiselle. Kuitenkin vertaisten kanssa kokemusten vaihtaminen voi olla juuri se lähtökohta, josta voimaantuminen käynnistyy. Voimaantuminen tapahtuukin todennäköisimmin tilanteessa, jossa ihminen kokee ilmapiirin turvalliseksi, itsensä hyväksytyksi ja asemansa tasa-arvoiseksi. Elämäniloa-kurssien™ avulla pyritään luomaan osallistujille kokemus vertaisuudesta ja mahdollistamaan voimaantumisprosessin käynnistyminen. Voimaantuminen on myös yhteydessä ihmisen hyvinvointiin. Tähän perustuen kurssilla kiinnitetään huomiota eri osa-alueisiin, joista ihmisen hyvinvointi koostuu.

Kurssi muodostuu kolmesta intensiivijaksosta. Lähteenä on hyödynnetty Omaishoitajat ja Läheiset –Liiton materiaalia Oma elämä – omaishoitajan elämä. Ensimmäisellä intensiivijaksolla Kuunnellaan eilistä. Omaishoitajuus koskettaa – miten se on vaikuttanut omaan elämään? Tässä osiossa keskitytään tarkastelemaan omaa elämää. Mitä muutoksia siinä on tapahtunut, mitä vaikeita ja hyviä hetkiä elämään on kuulunut? Miten omat voimavarat ovat riittäneet, mistä ne ovat löytyneet? Keskeisiä teemoja ensimmäisellä intensiivijaksolla ovat omaishoitajuus, luopuminen ja suru.

Toisella intensiivijaksolla Tunnustellaan tätä päivää. Miltä oma elämä tänään näyttää? Miten kohtaan muutoksen ja sen herättämät tunteet? Mistä löytyy ilo ja tyytyväisyys? Keskeisinä teemoina voidaan nostaa esille muutos ja tunteet, voimavarat, hyvinvointi ja omanarvontunto. Kolmas intensiivijakso Ojentaa käden huomiselle. Nyt suunnataan katsetta eteenpäin elämässä myönteisessä hengessä. Mitä minä haluan elämältä? Miten voin paremmin pitää huolta itsestäni? Mitkä ovat minun omia unelmiani, pieniä ja suuria? Näinä päivinä haravoidaan yhdessä polkua arjesta unelmiin, teemoina haaveet, elämänhallinta ja myönteinen ajattelu.

Tämä materiaali on tarkoitettu ryhmänohjaajien tueksi. Elämäniloa-kurssilla™ omaishoitajat työstävät omaa elämäänsä ja omaishoitajuuttaan sen osana, luopumista sekä omaisen menetyksestä johtuvaa surua. Ryhmässä keskustellen jaetaan kokemuksia ja etsitään uusia näkökulmia. Aiheita lähestytään toiminnallisesti; kuvin, piirtäen, runoin sekä käyttämällä vertauskuvia. Materiaali sisältää kolmen intensiivijakson ohjelman ja suuntaa antavan aikataulutuksen. Käsittelyyn menevä aika riippuu paljon ryhmän koosta. Tärkeää on, että keskustelulle varataan riittävästi aikaa; rauha ja kiireettömyyden tunne kulkevat kantavana ajatuksena läpi kurssin. Alussa ohjaajan on tärkeää motivoida ja rohkaista ryhmää, jonka työskentelytapa voi monesta osallistujasta tuntua vieraalta ja vaikealta. Ainakin yhtenä iltana joko toisella tai kolmannella intensiivijaksolla olisi hyvä järjestää illanvietto, johon kurssilaiset voivat itse tuottaa ohjelmaa. Vapaa ja hauska yhdessäolo lähentää osallistujia toisiinsa ja auttaa ystävystymisessä.